Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

00 6
94 5
58 4
40 4
74 4
90 3
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 13
97 13
93 13
87 13
71 13
64 13