Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

89 6
40 6
91 5
86 5
88 4
82 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

97 13
93 13
98 13
90 13
87 13
81 13