Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

60 5
45 5
88 4
89 4
85 4
12 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 13
97 13
90 13
87 13
66 13
64 13