Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

86 6
98 5
33 5
26 5
76 4
58 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

97 13
94 13
90 13
87 13
81 13
71 13