Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

25 7
58 6
24 6
19 5
60 4
91 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 13
97 13
94 13
93 13
87 13
83 13