Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

17 7
07 7
40 6
72 6
67 5
93 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 13
97 13
94 13
98 13
87 13
78 13