Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

37 7
53 6
98 5
38 4
20 4
93 3
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

97 12
90 12
88 12
83 12
78 12
66 12