Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

56 4
85 4
49 4
97 3
64 3
61 3
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 8
94 8
98 8
90 8
87 8
81 8