Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

66 7
80 5
56 4
91 4
57 4
26 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

98 13
83 13
78 13
43 13
46 13
62 13