Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

64 5
42 5
27 5
96 4
54 4
87 3
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 13
94 13
93 13
98 13
90 13
81 13