Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

54 6
08 5
07 5
66 4
56 4
50 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 14
93 14
78 14
76 14
70 14
71 14