Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

66 2
48 1
41 1
04 0
46 0
74 0
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

25 1
08 1