Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

85 6
22 5
78 4
52 4
27 4
09 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

97 13
94 13
98 13
83 13
81 13
43 13