Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

21 6
68 6
63 5
69 4
41 4
65 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

61 14
55 14
99 13
87 13
83 13
81 13